Privacybeleid Op Koers! Maritiem

Deze Privacyverklaring informeert hoe Op Koers! Maritiem, handelend onder de naam OK Maritime (hierna: OKM), omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en geeft u inzicht in uw rechten.

OKM hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB).

OKM is volgens zowel de AVG als WPB aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor de aan OKM verbonden (aspirant-)cursisten en medewerkers.

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door OKM worden gevraagd en verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, cursistnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, diploma’s, cursusgegevens.
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens.
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor speciale begeleiding van de cursisten met betrekking tot gezondheid en welzijn.
 • Verzekeringsgegevens (alleen in geval van verblijf van de cursist in het buitenland).
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving zoals Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs, Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht en de Wet verbetering poortwachter.

OKM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende personen met de volgende doeleinden:

Leerlingen en cursisten

 • Aanmelding aspirant-leerling/cursist en inschrijving leerling/cursist bij OK Academy.
 • Aanmelding aspirant-leerling/cursist en inschrijving leerling/cursist tijdens praktijktraining.
 • Verwerking van studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie.
 • Begeleiding van leerlingen en cursisten die in het kader van extra zorg ondersteuning behoeven.
 • Afhandeling van aangevraagde (studie-)informatie of publicaties.
 • Nadere informatievoorziening waaronder actuele ontwikkelingen van OKM, bijeenkomsten en voorlichting.
 • Werving van leerlingen en cursisten.

Medewerkers

 • Werving en selectie van medewerkers.
 • Aanstelling als medewerker bij OKM.
 • Voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

Algemeen

 • Beveiliging en verbetering van onze websites.
 • Verbetering van onze dienstverlening.
 • Werving en selectie van medewerkers.
 • Persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd.

De persoonsgegevens van cursisten en medewerkers worden bewaard conform wettelijke, dan wel door OKM ingestelde richtlijnen voor bewaartermijnen.

Als eigenaar van persoonsgegevens (betrokkene) bestaan volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. De rechten van betrokkenen zijn:

Recht op inzage

Er kan een verzoek aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) worden gericht om een opgave te krijgen van de persoonlijke gegevens die OKM verwerkt en beheert.

Recht op correctie

In geval OKM persoonsgegevens foutief gebruikt, kan worden gevraagd om correctie, waarbij OKM wel gehouden is aan de persoonsgegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) van de woonplaats van de betrokkene.

Recht op vergetelheid

De gegevens van de betrokkene kunnen uit de bestanden van OKM worden verwijderd. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen zoals is gesteld in bijvoorbeeld de Archiefwet.

Recht op dataportabiliteit

Door de betrokkene kan een verzoek worden gedaan om persoonsgegevens over te dragen aan een persoonlijk aangegeven instantie.

Verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OKM via office@okmaritime.nl

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan OKM gebruik maken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van OKM optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij daartoe verplicht op grond van specifieke wetgeving.

OKM zorgt, samen met eventuele verwerkers, voor passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. OKM verzekert op deze manier dat deze gegevens alleen voor personen toegankelijk zijn die uit hoofde van hun functie of taak hiertoe bevoegdheid hebben. De gegevens zelf worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

OKM draagt zorg ervoor dat de opslag, beheer en verwerking van de persoonsgegevens binnen de Europese Unie plaats vindt.

Indien de mening bestaat dat persoonsgegevens van (aspirant-)leerlingen, (aspirant-)cursisten of medewerkers van OKM voor onbevoegden toegankelijk zijn of er bestaat hierover een vermoeden vragen wij dit direct te melden via ons algemene nummer: +31(0)10 – 234 43 02. Hierdoor treedt de procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van het data-incident in werking.

Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Indien en voor zover OKM hierbij persoonsgegevens verwerkt (zoals een IP-adres) houdt OKM zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

OKM streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen u voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt OKM ervoor dat wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, –worden web statistieken bijgehouden en eventuele fouten opgelost. Dit soort cookies maken uw (volgende) bezoek aan onze websites gemakkelijker en efficiënter. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

Analytische cookies

Analytische cookies kunnen worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites (minder) goed bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen eenvoudig of beter te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Voor andere analytische cookies is expliciete toestemming nodig. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

OKM kan Google Analytics gebruiken om bij te houden hoe gebruikers onze websites benaderen en gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. Voor het gebruik van Google Analytics sluit OKM een verwerkersovereenkomst af met Google. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet.

Cookies verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser.

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. OKM is niet  erantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites. Eventuele vragen over privacy op onze online communicatiekanalen kunnen gesteld worden via het e-mailadres office@okmaritime.nl.
OKM maakt voor PR-doeleinden gebruik van foto’s en video’s op haar websites en social media kanalen. OKM gaat zorgvuldig om met de belangen van de betrokkenen. Er wordt naar gestreefd om beeldmateriaal waarop personen herkenbaar en geprononceerd in beeld staan niet eerder te gebruiken nadat voorafgaand om toestemming aan de betrokkenen is gevraagd. Mocht het ondanks onze zorgvuldigheid toch voorkomen dat beeldmateriaal zonder toestemming geplaatst is, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van OKM via office@okmaritime.nl.

OKM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op de website van de AP.

OKM stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring zeer op prijs. In het geval de mening bestaat dat dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of dat een klacht bestaat over het gebruik van persoonsgegevens, kan een verzoek worden ingediend om gebruik te maken van de wettelijke rechten als betrokkene. Deze kunnen rechtstreeks worden bekend gemaakt aan de functioneel gegevensbeschermer via het mailadres: office@okmaritime.nl Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.